- تعریف پست سازمانی: عبارتست از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص (ثابت و موقت) به موجب قانون پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته شده است.

- تعریف طبقه شغلی: عبارت است از يك يا چند پست سازمانی یا شغل مستمر كه از نظر وظايف و مسئوليتها و دشواري انجام دادن كار باهم مشابه یا یکسان می باشند به نحویکه بتوان آنها را تحت عنوان طبقه واحدی قرار داد و شرایط احراز یکسان برای آنها نوشت و حقوق مساوی به متصدیان آنها پرداخت نمود.

- تعریف رشته شغلی: عبارتست از یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار مشابه بوده اما از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیتها دارای درجات مختلف باشند.

- تعریف رسته شغلی: مجموع رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار ، حرفه ، رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک دارند و همراه باهم طیف حرفه ای وسیعی را تشکیل می دهند.

-تعریف شغل: مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط ، مستمر و مشخصی است که از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس مقررات طرح طبقه بندی مشاغل ، در سازمان ثبت 6  رسته شغلی و  50 رشته شغلی تصویب گردیده و هر رشته شغلی از پستهای سازمانی متعددی تشکیل شده است . رسته ها و رشته های شغلی مصوب و شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی مطابق با جداول ذیل می باشد.

1-رسته امور اجتماعی

 این رسته در  سازمان ثبت از 10 رشته شغلی تشکیل و هم اکنون شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) در رشته های شغلی مربوطه به شرح ذیل می باشد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1-

مدیر ثبت اسناد و املاک و کارشناس ثبت اسناد و املاک

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

 1- گروه حقوق 2- گروه معارف اسلامی

2

کاردان ثبت اسناد و املاک

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی:

1- گروه حقوق  2- گروه معارف اسلامی  3- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس مدیریت دولتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری (منشی گری)

3-

کارشناس حقوقی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق

4-

کارشناس روابط عمومی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

1- گروه امور فرهنگی 2- علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی) علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری) مدیریت دولتی .

5-

کارشناس آمار

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی:1- گروه آمار

6-

مشاور

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تخصصی مرتبط با موضوع

7-

کارشناس برنامه ریزی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تخصصی

8-

کاردان روابط عمومی

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیساس در یکی از رشته های تحصیلی 1--گروه امور فرهنگی

2- علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی ) علوم اجتماعی ( ارتباطات علوم اجتماعی ) ، روابط عمومی، مدیریت دولتی ،امور دولتی

9-

کاردان حقوقی

1-دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیساس در یکی از رشته های تحصیلی1- گروه حقوق

2-مدیریت دولتی ، امور دولتی

 

گروه حقوق شامل:

حقوق –حقوق جزا و جرم شناسی – حقوق کیفری و جرم شناسی– علوم قضایی– علوم جزا و جرم شناسی– فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق خصوصی– معارف اسلامی و حقوق– حقوق خصوصی– حقوق عمومی– حقوق کنسولی– الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) حقوق بین الملل- علوم اسلامی(حقوق اسلامی ،کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسلامی ) حقوق اسلامی

گروه معارف اسلامی شامل:

الهیات و معارف اسلامی– معارف اسلامی– فقه و مذاهب اسلامی - علوم و حدیث- علوم قرآنی و حدیث- فرهنگ و معارف اسلامی– معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی– علوم قرآنی – معارف اسلامی و مدیریت – دین شناسی – معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و اقتصاد– اندیشه سیاسی در اسلام– مدرسی معارف اسلامی– مدرسی الهیات و معارف اسلامی–پژوهش عرفان اسلامی– تربیت

گروه امور فرهنگی شامل :مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی امور فرهنگی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات- زبان و ادبیات فارسی- زبان و ادبیات عرب

گروه آمار شامل: آمار – آمار اقتصادی و اجتماعی- آمار کاربردی- آمار نیروی انسانی- آمار بیمه- آمار ریاضی

2-رسته اداری ، مالی

 این رسته در سازمان ثبت  از 17  رشته شغلی تشکیل و شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) هم اکنون به شرح ذیل می باشد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1

مدیر اداری و مالی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، حقوق ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداری

2

کارشناس امور اداری

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، برنامه ریزی آموزشی

3

کارشناس برنامه و بودجه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد ، امور مالی و حسابداری ، امور اداری و مدیریت

4

کارشناس بررسی اسناد و مدارک

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه: تاریخ ، امور اداری و مدیریت ، حقوق ، باستان شناسی ، علوم اجتماعی

5

حسابدار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری ، اقتصاد. مدیریت امور بانکداری

6

کارگزین

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه : امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداری

7

مسئول خدمات مالی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری

8

مسئول خدمات اداری

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و حسابداری و کاردانی مدیریت امور دفتری و منشیگری

9

کارشناس (مامور)حراست

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، علوم اجتماعی ، روان شناسی ، برنامه ریزی آموزشی ، علوم سیاسی و حقوق

10

مسئول گزینش

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، علوم اجتماعی ، روان شناسی ، برنامه ریزی آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، علوم سیاسی و حقوق

11

کاردان برنامه و بودجه

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد ، امور مالی و حسابداری ، امور اداری و مدیریت

12

کاردان بررسی اسناد و مدارک

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: تاریخ ، امور اداری و مدیریت ، حقوق ، باستان شناسی ، علوم اجتماعی

13

مسئول دفتر

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

 

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

14

ماشین نویس

دارا بودن گواهینامه دیپلم ، فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری ، امور خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، امور مالی.

15

مسئول ابلاغ و اجرا

 

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری ، حقوق ، علوم اجتماعی ، اقتصاد

16

مترجم

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی زبان خارجه مورد نیاز و یا مترجمی آنها

17

متصدی امور دفتری

1-دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه: امور اداری و مدیریت ، امور مالی و حسابداری ، امور خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، اقتصاد و کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری

2- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه در یکی از رشته های تحصیلی گروه خدمات اداری و رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی ، بازرگانی ، علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، کاربرد علوم کامپیوتر ، حسابداری

 

گروه امور اداری و مدیریت شامل رشته های تحصیلی:

مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اداری ، مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ، امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداری ، بازرگانی ، مدیریت سیستمها ، معارف اسلامی و مدیریت با گرایشهای (مالی ، بازرگانی و صنعتی)

گروه اقتصاد شامل رشته های تحصیلی :

 اقتصاد- توسعه اقتصادی برنامه ریزی- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی

گروه امور مالی و حسابداری شامل رشته های تحصیلی :

 مدیریت مالی- حسابداری – حسابرسی – حسابداری و امور مالی – تدارکات همگانی – کاربرد کامپیوتر در امور مالی – امور مالی - معارف اسلامی و مدیریت (مالی)

گروه تاریخ شامل رشته های تحصیلی :

تاریخ – تاریخ ایران باستان- تاریخ ایران اسلامی – تاریخ اسلام- تاریخ عمومی جهان 

گروه مهندسی صنایع شامل رشته های تحصیلی :

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری-مدیریت سیستمها

گروه علوم اجتماعی شامل رشته های تحصیلی:

ارتباطات علوم اجتماعی- برنامه ریزی علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی- تعاون و رفاه علوم اجتماعی- خدمات اجتماعی- مردم شناسی- جمعیت شناسی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی

 

3-رسته آموزشی و فرهنگی

این رسته در سازمان ثبت  از 2  عنوان رشته شغلی را شامل می شود که هم اکنون شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) به شرح ذیل می باشد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1

کتابدار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی کتابداری ، علوم کتابداری ، اطلاع رسانی و برنامه ریزی کتابداری

2

خطاط و رسام

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در کلیه  رشته های تحصیلی نظام آموزشی رسمی کشور و داشتن گواهینامه خوشنویسی

 

 

 

4-رسته فناوری اطلاعات

 این رسته در سازمان ثبت  از 6 عنوان رشته شغلی را شامل می شود که هم اکنون شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) به شرح ذیل می باشد.

ردیف

رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1

کارشناس تحلیل گر سیستم

 

1- دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار- معماری سیستمهای کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاری- هوش مصنوعی و رباتیک- نظریه های محاسبات و الگوریتم- انفورماتیک- مهندسی سیستم-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم- مهندسی صنایع گرایش ( برنامه ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری- برنامه ریزی و مدیریت تولید- اتوماسیون- تحقیق در عملیات- مهندسی سیستم)- مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی- علوم کامپیوتر- مدیریت IT- مهندسی IT - آمار و کامپیوتر آمار کاربردی-ریاضی و علوم کامپیوتر- تجزیه و تحلیل سیستمها- مدیریت گرایش(مدیریت سیستمها- تحقیق در عملیات- مدیریت تولید عملیات- مدیریت سیستم و بهره وری- برنامه ریزی و تحلیل سیستمها - فیزیک- ریاضی

2

کارشناس شبکه

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار- معماری سیستمهای کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاری- هوش مصنوعی و رباتیک- نظریه های محاسبات و الگوریتم- انفورماتیک- مهندسی سیستم-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم- علوم کامپیوتر - مهندسی صنایع گرایش ( برنامه ریزی و تحلیل سیستمها-مدیریت سیستم و بهره وری- برنامه ریزی و مدیریت تولید- اتوماسیون- تحقیق در عملیات- مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، مهندسی سیستم- -مدیریت IT- مهندسی IT آمار کاربردی- مهندسی برق گرایش (الکترونیک-قدرت-مخابرات) آمار و کامپیوتر- ریاضی و علوم کامپیوتر-تجزیه و تحلیل سیستمها- فیزیک

3

کاردان شبکه

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی : 1- مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار- معماری سیستمهای کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاری- هوش مصنوعی و رباتیک- نظریه های محاسبات و الگوریتم- انفورماتیک- مهندسی سیستم-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم- علوم کامپیوتر-مهندسی صنایع گرایش (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری- برنامه ریزی و مدیریت تولید آمار کاربردی-مهندسی برق گرایش(الکترونیک-قدرت-مخابرات)-آمار و کامپیوتر- ریاضی و علوم کامپیوتر- تجزیه و تحلیل سیستمها- فیزیک

2- دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی : کاربرد کامپیوتر- علوم کامپیوترکامپیوتر گرایش( نرم افزار- سخت افزار)- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار سیستم- مدیریت IT  و مهندسی IT اتوماسیون- تحقیق در عملیات- مهندسی سیستم

4

کارشناس برنامه نویس سیستم

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار- معماری سیستمهای کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاری- هوش مصنوعی و رباتیک- نظریه های محاسبات و الگوریتم- انفورماتیک- مهندسی سیستم-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم- علوم کامپیوتر-مدیریت IT- مهندسی IT - آمار و کامپیوتر-ریاضی و علوم کامپیوتر- تجزیه و تحلیل سیستمها- مدیریت گرایش (مدیریت سیستمها- تحقیق در عملیات برنامه ریزی و تحلیل سیستمها تحلیل سیستمها - فیزیک- ریاضی -آمار کاربردی

5

کارشناس امور

 سخت افزار رایانه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار- نرم افزار- معماری کامپیوتر) - مهندسی برق گرایش(الکترونیک قدرت-مخابرات) علوم کامپیوتر

6

اپراتور

 

1-دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار)- انفورماتیک- مهندسی سیستم-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

2-دارابودن گواهینامه فوق دیپلم  در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر برنامه نویسی کاربرد کامپیوتر- کاردانی سخت افزار کامپیوتر- کاردانی فنی برق گرایش مخابرات- نرم افزار کامپیوتر

 

 

 

5-رسته فنی و مهندسی

این رسته در سازمان ثبت از 7  عنوان رشته شغلی را شامل می شود که هم اکنون شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) به شرح ذیل می باشد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1

نقشه بردار

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران (نقشه برداری ، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS)، مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی )،نقشه برداری هوایی، عکسبرداری هوایی.

2

کاردان نقشه بردار

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (نقشه برداری ،فتو گرامتری) عمران ( نقشه برداری ،ژئودزی،کارتوگرافی ،فتوگرافی )،نقشه برداری ،نقشه کشی ،عمران

3

کاردان تاسیسات

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس و گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی تاسیسات (کلیه گرایشها ) مهندسی مکانیک (تاسیسات حرارتی و برودتی ، تاسیسات ) مکانیک (تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی )نقشه کشی صنعتی ،نقشه کشی عمومی (نقشه کشی و طراحی صنعتی ) برق صنعتی ،تاسیسات الکتریکی صنعتی کنترل صنعتی

4

مهندس تاسیسات

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس، یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی :مهندسی علمی کاربردی عمران (شبکه آب و فاضلاب ) ، تاسیسات ( کلیه گرایشها) مهندسی مکانیک (تاسیسات حرارتی و برودتی ، تاسیسات )

5

کارشناس ساختمان

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی :مهندسی عمران (کلیه گرایشها ) مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان (کلیه گرایشها ) معماری ، نقشه برداری ،طراحی محیط

6

کاردان ساختمان

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در رشته ها ی تحصیلی : مهندسی عمران (کلیه گرایشها ) عمران (پل سازی و ابنیه فنی ، نقشه برداری ،ژئودزی ،روسازی و زیر سازی راه ،آزمایشگاه عمران ، کارتو گرافی ،ساختمانهای بتنی ،عمران روستایی، فتوگرامتری ،کارهای عمومی ساختمان ،ساختمان های آبی ،سد و شبکه ،راه سازی ) نقشه برداری ،ساختمان سازی و معماری

7

کاردان برق

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی :مهندسی برق  (کلیه گرایشها )،برق-الکترونیک و ابزار دقیق ،رشته های علمی کاربردی برق (کلیه گرایشها) ،برق الکترونیک و ابزار دقیق ، رشته های علمی کاربردی برق (کلیه گرایشها) الکتروتکنیک (برق صنعتی ،تاسیسات الکتریکی صنعتی ) ،برق قدرت (توزیع و پست )

6-رسته خدمات

این رسته در سازمان ثبت از 8 عنوان رشته شغلی را شامل می شود که هم اکنون شرایط لازم از نظر مدرک تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) به شرح ذیل می باشد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی

1

نامه رسان

دارا بودن گواهینامه کاردانی

2

سرایدار

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه  

3

پیشخدمت

دارا بودن گواهینامه کاردانی

4

نگهبان

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه ،دارابودن کارت بهداشت محیط ، آشنایی با امداد و نجات و کمک های اولیه درمانی و اطفاء حریق

5

تلفنچی

دارا بودن گواهینامه کاردانی

6

متصدی چاپ و تکثیر

دارا بودن گواهینامه کاردانی

7

راننده وسایط نقلیه تندرو سبک

1- دارا بودن گواهینامه کاردانی و گواهینامه رانندگی پایه 1 و 2

8

راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین

1- دارا بودن گواهینامه کاردانی و گواهینامه رانندگی پایه 1 و 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۲۵ قبل از ظهر  توسط جلال غیاثی  |